เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแข่งขันถอนถั่วลิสง ต.ไม้แก่น จ.ปัตตานี หลังส่งเสริมเป็นอาชีพของชาวบ้าน พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกอีก 100 ไร่

เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมแข่งขันถอนถั่วลิสง ต.ไม้แก่น จ.ปัตตานี หลังส่งเสริมเป็นอาชีพของชาวบ้าน พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกอีก 100 ไร่

 

เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ร่วมแข่งขันถอนถั่วลิสง ในกิจกรรมวันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรตามวิถีชุมชน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ไม้แก่น ให้มีศักยภาพด้านการผลิต และการตลาด สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

โดยได้ทำ MOU การซื้อขาย เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสารวัน (ถั่วคั่วทราย) กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกถั่วลิสง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งวันนี้ภายในกิจกรรมมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้ากิจกรรมในครั้งนี้


โครงการส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรตามวิถีชุมชน (ปลูกถั่วลิสง) ในพื้นที่ อ.ไม้แก่น เป็นการสนับสนุนของ ศอ.บต. เพื่อให้มีการขยายการเพาะปลูกถั่วลิสงให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด จำนวน 40 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกใน หมู่ที่ 1 ต.ไม้แก่น 18 ไร่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 27 ไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563


เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึง การส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรตามวิถีชุมชนในพื้นที่ตำบลไม้แก่น และตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงชีพในทุกวัน โดยไม่ต้องรอให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้น หรือลดลง หวังให้ประชาชนมีรายได้หลายทาง ซึ่งขณะนี้ ศอ.บต. ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนริมชายฝั่ง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริมให้เลี้ยงปูทะเล (ปูดำ) เพื่อส่งจำหน่าย โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลตามเส้นทางชายฝั่งตั้งแต่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ถึง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในส่วนของการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงในพื้นที่อำเภอไม้แก่นนั้น เนื่องจากถั่วลิสง เป็นพืชที่สามารถต่อยอดได้ มีตลาดรองรับ โดยตั้งเป้าขยายการเพาะปลูกเพิ่ม 100 ไร่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและรายได้ ทั้งนี้เชื่อว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเกษตรฐานราก คือ ทางรอดของเกษตรกรในภายภาคหน้า


นอกจากการแข่งขันถอนถั่วลิสงแล้ว กิจกรรมวันรวมใจเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสง ยังดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับนักวิชาการ พร้อมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่ได้จากการเก็บเกี่ยวให้สมาชิกได้ยืมปลูกในฤดูกาลถัดไป ทั้งนี้บรรยากาศภายในกิจกรรมแข่งขันถั่วของชาวบ้าน ต.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เป็นไปอย่างคึกคัก

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา