ผบ.ร.151 รับ-มอบหน้าที่ ยืนยันต่อยอดนำช่วยเหลือปชช อย่างเต็มกำลัง

นราธิวาส-ผบ.ร.151 รับ-มอบหน้าที่ ยืนยันต่อยอดนำช่วยเหลือปชช อย่างเต็มกำลัง

 

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานกองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับกองพันกรมทหารราบที่ 151 ระหว่าง พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท (คนเก่า) กับ พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ (คนใหม่) โดยมีกำลังพลทหารราบที่ 151 และกำลังพลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เริ่มจากพิธีสักการะพระสยามเทวาธิราช พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หลังจากนั้น พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ทำพิธีลงนามในเอกสาร ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ และมีพิธีส่งมอบธงประจำกองทัพบก ที่ห้องประชุมค่ายกัลยาณิวัฒนา จากนั้น ทหารกองเกียรติยศตั้งแถว พิธีมอบการบังคับบัญชา ที่ลานกองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 โดยทำพิธีมอบธงประจำหน่วย การลงนาม และการส่งมอบเอกสารการรับส่งหน้าที่ อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมาร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียง

พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท (คนเก่า) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้มารับหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นและกำลังพลทุกนายตลอดจนถึงครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ กรมทหารราบที่ 151 มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ และจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป

สำหรับผู้บังคับการท่านใหม่ ท่านได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเชี่อมั่นและมั่นใจได้ว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมไว้มากมาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนา และสร้างกรมทหารราบที่ 151 ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป


พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ (คนใหม่)กล่าวว่า มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมที่จะสานต่อนโยบายและจะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้บังคับกองพันกรมทหารราบที่ 151 คนเดิม เพื่อพัฒนากองพันกรมทหารราบที่ 151 ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่ต่อสวัสดิการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพล

และขอให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่นในระเบียบวินัย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นและทุ่มเท บนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์ผลงานของ กองพันกรมทหารราบที่ 151 ให้เป็นปรากฏเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้ามขวานของไทย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ อย่างยั่งยืน สืบไป

ข่าว/แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed