ก.แรงงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

‘รัฐมนตรีสุชาติ’ มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิเงทรา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับฟังสภาพปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมด้วย นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายวรพัฒน์ คำไกร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่สถานประกอบกิจการมาใช้บริการแทนการจัดให้มีแพทย์ในสถานประกอบกิจการ


สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้อยู่ใรกำลังแรงงานประกอบด้วยผู้มีงานทำ ซึ่งแยกเป็นแรงงานในระบบ 258,721 คน และแรงงานนอกระบบ 179,703 คน ทั้งนี้ มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 5,510 แห่ง ผู้ประกันตน 229,379 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง