ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XeyU_apdJ3I[/embedyt]

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)” โดยมีนายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอควนโดน เป็นประธานในพิธีฯ นางสมพิศ ศรีคำแหง ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง การมอบเกียรติบัตรครอบครัวอบอุ่น ตำบลย่านซื่อ จำนวน 10 ครอบครัว มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาคี เครือข่ายที่ให้การสนับสนุน การถอดบทเรียน การออกบูธนิทรรศการ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า กลุ่มอาชีพในชุมชน และการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชน

 


นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) ตามนโยบายการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว ประสานความร่วมมือในชุมชน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

โดยผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งนี้ ก่อนเปิดศูนย์เรียนรู้ ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ เราได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมคณะทำงานด้านครอบครัวตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลย่านซื่อ จากนั้นได้จัดอบรมครู ก. พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ด้านครอบครัวตำบลย่านซื่อ และจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ตำบลย่านซื่อ


สำหรับการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของพลังชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนในการดำเนินงานเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง อาทิ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการ เรียนรู้ อ่าน กิน เล่น จังหวัดสตูล กำนันตำบลย่านซื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อิหม่ามมัสยิดดารุสซอลีฮีน ตำบลย่านซื่อ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลย่านซื่อ ซึ่งพร้อมเป็นแกนหลักในการช่วยกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ด้านครอบครัว ที่พร้อมแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในทุกมิติ ของการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

You may have missed