สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562  และทุนการศึกษา แก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมทอดพระเนตรความก้าวหน้าและความสำเร็จโครงการพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2563

 

วันนี้ ( 23 กันยายน 2563) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการ และบุคลากร สังกัด ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มพระราชทานที่ระลึกและประกาศนียบัตร คือ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 42 ราย ได้แก่ กลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ , ระดับปฏิบัติการ,กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา , กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ , กลุ่มผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น , กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก/เยาวชน ,กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา , กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ,กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต.บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต.

รวมทั้ง นักเรียนโรงเรียน ตามโครงการ การประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริฯ“ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”ประจำปี 2560-2563 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล) จำนวน 40 ราย เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ทั้งนี้ มีผู้แทนเข้ารับ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา , กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต.บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต. และนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการ การประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริฯ“ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกกลุ่ม/สาขา ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้น เร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ให้ได้รับการยกย่องเชิญชูเกียรติแก่สังคมและวงตระกูลต่อไป

ภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธี ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานตามแนวพระราชดำริฯ และผลงานสำคัญของ ศอ.บต. พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี พ.ศ. 2563ได้แก่

ส่วนที่ 1.ด้านสุขภาพ ได้แก่ การช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ห่างไกลผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ความก้าวหน้า “แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” การช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการทางสมองตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนที่ 3. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปลูกกาแฟเพื่อการผลิตกาแฟทั้งระบบและครบวงจร การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนากาแฟโรบัสตา” และส่วนที่ 4.ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเสริมการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาไทย 2.การส่งเสริมอาชีพ และการเพิ่มศักยภาพ และโครงการธนาคารสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed