“กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบเสริมพลัง 14 จังหวัดภาคใต้”

“กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบเสริมพลัง 14 จังหวัดภาคใต้”

 


วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ,นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส,

นายนิคม สุสานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน พร้อมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี 3 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอรืเสาะ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation :EE)

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดทิศทางแนวโน้ม การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในบริบทยุคปัจจุบัน มีกลุ่มเป้าหมายจากชุมชนท่องเที่ยวระดับดีเด่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 111 คน โดยมีนางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์,นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

และคณะจากสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ของชุมชนท่องเที่ยวต่างๆที่มีความหลากหลาย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม จะทำให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ สร้างจุดเด่น สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

สร้างความสุขใจ สบายกาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียน สนองนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สู่ชุมชน อยู่ดี มีสุข ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

You may have missed