คกก.ที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. เลือก”เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ. ไชยยงค์ รั้ง เลาขาฯ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

คกก.ที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. เลือก”เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ. ไชยยงค์ รั้ง เลาขาฯ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

คกก.ที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. เลือก”เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ. ไชยยงค์ รั้ง เลาขาฯ ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

 

 

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 60 คน

ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลาม และอิหม่ามประจำมัสยิดผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนศาสนาอื่น ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสมาคมประมง ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสื่อมวลชนกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวม 60 คน

โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับเลือก และได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี และเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้ จะทำหน้าที่ในการช่วยงานด้านการพัฒนาและด้านอื่นๆ ตามกรอบงาน เพื่อให้ ศอ.บต.สามารถ ขับเคลื่อน งานด้านการพัฒนาและด้านอื่นๆ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดย เลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายสั้นๆ ถึงงานด้านการพัฒนาในทุกด้านให้ได้รับทราบเบื้องต้น และให้คำมั่นกับที่ประชุมว่า พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเต็มที่ มีปัญหาอะไรให้บอก เพื่อที่จะได้ร่วมมือกัน เพื่อนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ศอ.บต.

หลังจากนั้นได้มีการประชุมตามระเบียบวาระเพื่อเลือกประธานที่ปรึกษา รองประธาน 2 ตำแหน่งและ เลขานุการ 1 ตำแหน่ง โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีได้รับเลือกให้ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเลือกนายประมุข ลมุล ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแวฮามะ บากา ผู้แทนสภาเกษตรกร เป็นรองประธาน และเลือกนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้แทนสื่อมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยผ่านวิธีการยกมือคัดเลือกกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ตามคำสั่ง คสช. ที่ 14/2559

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทและหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ และประสานงานกับ ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2553 และให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่า สมควรรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา พร้อมสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

สำหรับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี มาเป็นระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่และองค์กรอีกหลายตำแหน่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของประชาชนด้านความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน จชต.

ส่วนนายประมุข ลมุล ประธานคนที่ 1เติมโตมาจากเส้นทางของนักปกครอง เป็นนายอำเภอ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ นายแวฮามะ บากา รองประธานคนที่ 2 มาจากตัวแทนกลุ่มเกษตร และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการ เป็นนักหนังสือพิมพ์วิชาชีพ เป็นสื่อมวลชนอาวุโสของประเทศ และเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สนพท.)เป็นนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย( สนต.) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นที่ปรึกษาของ ศอ.บต.อย่างยาวนาน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา