อุบลราชธานี​ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติงบประมาณ 420 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนอง พร้อมทำระบบชลประทาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

อุบลราชธานี​ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติงบประมาณ 420 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนอง พร้อมทำระบบชลประทาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

 


6 ก.พ.2563 บ่ายวันนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2497 มีพื้นที่ทั้งหมดของ โครงการ ประมาณ 7,500 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดีและหมู่บ้านใกล้เคียง


เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว มีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และมีวัชพืชปกคลุม ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 จึงได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่โดยขอใช้งบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม โดยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร, ติดตั้งบานแบบฝายพับได้สูง 1 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารระบายน้ำล้น พร้อมระบบควบคุมระยะไกล แบบ REAL TIME จะสามารถเพิ่มระดับเก็บกักสูงขึ้น 0.50 เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น ประมาณ 5.00 ล้านลูกบาศก์เมตร


สำหรับแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ทางสำนักงานชลประทาน ที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 2564 – 2567 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกพร้อมเลนจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำกว้าง 9 เมตรยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับจ้างรับซื้อมูลดินกลับคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างได้กว่า10 ล้านลูกบาศก์เมตร


โดยโครงการทั้งหมดตั้งงบประมาณไว้ 420 ล้านบาท ด้วยแผนงานต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ของประเทศ แต่ขณะนี้ ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังคน เครื่องจักร และการประชาสัมพันธ์ ออกให้คำแนะนำถึงเรื่องการประหยัดน้ำ และ ปลูกพืชใช้น้ำน้อยไว้แล้ว รวมถึงระดับน้ำเก็บกักในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ยังสามารถผันน้ำไปช่วยเหลือกันได้


ในส่วนของอ่างเก็บน้ำหนองช้างทองแห่งนี้ ก็ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บกัก ให้มากขึ้นถึง 3 เท่า จาก 7 ล้านลูกบาศก์เมตรในปัจจุบัน เป็น 23 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งในการที่จะอนุมัติงบประมาณจำนวน 420 ล้านบาทเพื่อดำเนินการ

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​