สพม.สงขลา สตูล ประชุมบุคลากรพร้อมปลูกจิตสำนึกความโปร่งใสในองค์กร ตามจุดเน้นด้านนโยบายความซื่อสัตย์สุจริต ของ สพฐ.

สพม.สงขลา สตูล ประชุมบุคลากรพร้อมปลูกจิตสำนึกความโปร่งใสในองค์กร ตามจุดเน้นด้านนโยบายความซื่อสัตย์สุจริต ของ สพฐ.

 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานและดำเนินการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ครั้งที่ 5/2567 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สงขลา สตูล

 

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานร่วมกัน ซึ่ง นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดการซ้ำซ้อนของงาน มองจุดเน้นและผลลัพธ์ของงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มที่ ในการประชุมมีการให้ความรู้ ด้านกฎหมาย และการปฎิบัติงานที่ดีของบุคลากร

 

ได้เชิญสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา เข้ามาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ
โดย ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับการประเมิน ITA การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือแม้แต่การสร้างบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed