พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

นราธิวาส-จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แล…

Read More
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ…

Read More