พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร สู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่4จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร สู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริห…

Read More
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.28)มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรตามมาตราการป้องกันโควิด

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.28)มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรตามมาตราการป้องกันโควิด

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทั…

Read More
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏ…

Read More