“นิพนธ์ฯ” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI 2021) หนุนผู้ประกอบการ/พี่น้องเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ/เพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินภาคใต้ กระจายทั่วประเทศ

“นิพนธ์ฯ” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI 2021) หนุนผู้ประกอบการ/พี่น้องเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ/เพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินภาคใต้ กระจายทั่วประเทศ

“นิพนธ์ฯ” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI 2021) หนุนผู้ประกอบการ/พี่น้องเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ/เพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินภาคใต้ กระจายทั่วประเทศ

 


เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY EXPO HATYAI 2021) ที่ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “future Wealth” โดยมีคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารธนาคารพานิชย์ สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคในภาคใต้ ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินการลงทุน รวมทั้ง การให้ความรู้ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงาน ให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหาดใหญ่และภาคใต้ สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินให้กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ


นายนิพนธ์ กล่าวว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นักธุรกิจ พี่น้องเกษตรกรจะได้เลือกใช้เงินทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลนำนโยบายประกันรายได้มาดูเลเกษตรกรราคาสินค้าเกษตรจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายตัวโดยเฉพาะ ปาล์ม กับยางพารา ทำให้ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ยังสามารถขับเคลื่อนได้

จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มธุระกิจต่างๆจะได้เข้าถึงมาตรการทางการเงินต่าง ๆ ที่ภาครัฐ ธนาคาร และสถาบันการเงินได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชนชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้
ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดงานดังกล่าว และร่วมกันสร้างความตื่นตัวแก่ธุรกิจ และประชาชนทั่วไปในภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ให้ก้าวต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา