นายกรัฐมนตรี รับทราบ ผลการดำเนินงาน”เมืองต้นแบบที่ 4” จะนะ ชาวบ้านวอน เอ็นจีโอ อย่าง ล้มเวทีรับฟังความคิดเห็น

นายกรัฐมนตรี รับทราบ ผลการดำเนินงาน”เมืองต้นแบบที่ 4” จะนะ ชาวบ้านวอน เอ็นจีโอ อย่าง ล้มเวทีรับฟังความคิดเห็น

นายกรัฐมนตรี รับทราบ ผลการดำเนินงาน”เมืองต้นแบบที่ 4” จะนะ ชาวบ้านวอน เอ็นจีโอ อย่าง ล้มเวทีรับฟังความคิดเห็น

 

 


จากการที่ บริษัทที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน ) ได้มอบหมายให้ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซันเต็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ สังคม เปิดการรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการที่กฎหมายระบุให้รับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนได้เสียเช่น โครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ำลึกทีพีไอสงขลา , ท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันสำเร็จรูปทีพีไอสงขลา ,โรงไฟฟ้าทีพีไอสงขลา และ สวนอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 13-23 ธ.ค. โดยมีการกำหนดรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น แบบกลุ่ม และแบบซูม ทั้งในพื้นที่ ต.นาทับ,สกอม และ ตลิ่งชัน รวมทั้งเวทีในโรงแรม บีพี สมิหลา บีช. อ.เมือง สงขลา โดยได้ส่งเอกสารถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ตามรูปแบบ และ วันเวลา สถานที่ ตามรายละเอียดของ เอกสาร
ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง” ที่เป็น เอ็นจีโอ และ ประชาชนที่มีอาชีพประมงพื้นที่บ้านจำนวน 200 คน ในชื่อของ”จะนะรักษ์ถิ่น” ได้ทำการยืนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ดำเนินการ รับฟังความคิดเห็น ที่ไม่ถูกต้อง และ สร้างความแตกแยกให้กับคนในพื้นที่ และขอให้ ดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยการนับหนึ่งใหม่


ต่อเมาเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) แจ้งให้ทราบว่า ได้มีการวินิจฉัยคำร้องของผู้ร้องแล้ว มีความเห็นว่า ศอ.บต. ดำเนินการในขบวนการรับฟังความคิดเห็นถูกตาม ตามกฎหมายของการรับฟังความคิดเห็นทุกประกาศ จึงได้ยุติเรื่อง เช่นเดียวกับคณะกรรมการ”สิทธิมนุษย์ชน” ที่ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้”เห็นต่าง” ได้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนและได้ทำการ”ยุติ”เรื่อง โดยมีความเห็นว่า ศอ.บต. ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของการรับฟังความคิดเห็น สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ทุกประกาศ และมีข้อชี้แนะให้ ศอ.บต. ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่นให้มากขึ้น
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้นำเรียนเรื่องทั้งหมดไปยัง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เพื่อรับทราบการดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับ”เมืองต้นแบบ ที่ 4” อ.จะนะ หรือ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่ได้ดำเนินการตามมติของ ครม. ตลอดจนมติในที่ประชุมของคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีความก้าวหน้าของการทำงานในทุกเรื่อง


เช่นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่ง ศอ.บต. ได้เข้าพบกับ รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม เมื่อ 1 มี.ค. 64 เพื่อปรึกษาและมีข้อสรุปให้ ศอ.บต. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.ที่กี่ยวข้อง และเป็นหน่วยดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่พิจารณาถึงศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่อย่างรอบด้านทุกมิติ นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะของส่วนราชการ หน่วยงานที่มีประสบการณ์ จัดทำร่างขอบเขตงาน ( Term of Reference TOR) โดยเห็นควรให้ว่าจ้าง สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง ศอ.บต.ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอราคาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาต่อไป โดยขบวนการจะใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือน ส่วนการศึกษาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่ปรึกษาโครงการ


นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการปรับเปลี่ยนสีของผังเมือง ตามมาตรา 9 ภายในเดือนพฤศจิกายน 64 นอกจากนั้น ศอ.บต.ได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้และกลไกการจัดการองค์ความรู้เชิงพื้นที่ใน จชต. โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีงบประมาณ 2563 ศอ.บต. ขอความร่วมมือ สนับสนุนทุนการวิจัยจาก วช. ให้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อดำเนินการนำความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มหรือองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่มีต่อการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดร่างข้อเสนอธรรมนูญระดับตำบลในพื้นที่ อ.จะนะ ต.นาทับ.ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม โดยมีรายงานฉบับสมบูรณ์ ( Final Report ) ระยะที่ 1 ปี 2563-2564 เรียบร้อยแล้ว และ ศอ.บต. ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในระยะที่ 2 ปี 2564-2565 เพื่อให้โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ นำมาเป็นชุดของกติการ่วม ที่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงยอมรับร่วมกันเป็นเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามมติของ ครม. ซึ่งรายงานที่ ศอ.บต. ส่งไปยัง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยไม่มีได้มีข้อ ท้วงติง แต่ประการใด
สำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ หลังจากที่มีการรับรู้การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน 4 โครงการของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด( มหาชน) กลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง” ได้ ออกข่าวคัดค้าน และจะเดินทางไปทวงถามสัญญาจาก นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ หยุดยั้ง การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับเมืองต้นแบบ และมีการปล่อยข่าวว่า จะใช้วิธีการเดิมๆ คือนำผู้เห็นต่าง ไปล้มเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนที่มีส่วนได้เสีย เหมือนกับทุกครั้งที่เคยทำได้ผล
หลังจากที่มีข่าวออกไป กลุ่มคนจะนะ ที่สนับสนุนโครงการ”เมืองาต้นแบบที่ 4” กว่า 90 % ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขอวิงวอนให้ เอ็นจีโอ และกลุ่มชาวบ้านที่ “เห็นต่าง” เพียงน้อยนิด หยุดการคัดค้าน หรือความคิดในการล้มเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อที่จะได้รู้ว่าว่าคนที่มีส่วนได้เสียคิดอย่างไร เอาหรือไม่เอา เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ทุกอย่างควรยุติที่ เหตุผล และเสียงข้างมาก ไม่ใช้นำคน 200 คน มาขัดขวางคนอีก 10,000 คน ที่ต้องการรับรู้ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น และขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับกลุ่มคนที่ใช้”กฎหมู่” เพื่อขัดขวางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา