เปิดคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี เอ็นจีโอ ร้องให้หยุดการเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ ชี้ชัด ศอ.บต. ทำถูกต้อง ให้ ดำเนินการ “เมืองต้นแบบ” ต่อไป

เปิดคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี เอ็นจีโอ ร้องให้หยุดการเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ ชี้ชัด ศอ.บต. ทำถูกต้อง ให้ ดำเนินการ “เมืองต้นแบบ” ต่อไป

เปิดคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี เอ็นจีโอ ร้องให้หยุดการเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ ชี้ชัด ศอ.บต. ทำถูกต้อง ให้ ดำเนินการ “เมืองต้นแบบ” ต่อไป

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ในการรับฟังความคิดเห็น โครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน) ได้ส่งหนังสือไปยัง ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ในโครงการต่างๆจำนวน 4 โครงการของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน) เช่น 1 โครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ำลึกที ทีพีไอ สงขลา 2 โครงการท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอสงขลา 3 โครงการโรงไฟฟ้าทีพีแสงขลา และ 4 โครงการสวนอุตสาหกรรมจะนะ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 23 ธันวาคม 2564 โดยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งแบบกลุ่ม และแบบการผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )


ปรากฏว่า กลุ่มผู้เห็นต่าง ที่มี เอ็นจีโอ เป็นผู้นำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำประมงพื้นที่บ้าน ที่เป็นกลุ่มที่”เห็นต่าง” กับการเกิดขึ้นของ อุตสาหกรรม ทุกชนิด ในพื้นที่ อ.จะนะ,เทพา จ.สงขลา มาโดยตลอด ได้ ออกมาเคลื่อนไหว คัดค้านการที่ บริษัท ที่ปรึกษาจะดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ ชะลอโครงการทุกด้านไว้ก่อน โดยการทวงถามสัญญา ตามข้อเรียกร้อง ที่ได้ยื่นหนังสือให้กับ นายกรัฐมนตรี เมื่อกลางปี 2563 ให้มีการตรวจสอบ สวนสวน การดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่ดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ที่กลุ่มผู้”เห็นต่าง” เห็นว่า ไม่เป็นธรรม และ สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับประชาชน


ซึ่งโดยข้อเท็จจริง หนังสือที่กลุ่มผู้”เห็นต่าง” ร้องไปยัง นายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ คือ”ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ซึ่งได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ถึงการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ และได้มีหนังสือคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ตามเอกสารคำวินิจฉัยข้อที่ 6 ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กรณีผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) ไม่ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้านในการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเดือดร้อนแก่ประชาชน นั้น จากการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ความว่า การดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ศอ.บต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าว และอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

โดย ศอ.บต. ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนให้แสดงความคิดเห็น ในระหว่างเดือนเมษายน 2563-กรกฏาคม 2563 โดยใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 5 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ทาง Website 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 การแสดงความคิดเห็นเป็นตัวหนังสือ 4 การสัมภาษณ์รายบุคคล 5 การจัดเวทีประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา และได้ทำการประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้รับทราบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว จากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้นปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 22 ( 2 ) ตามประกาศผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 ( 8 ) แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
คำวินิจฉัย และข้อเสนอแนะ อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ ตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 โดยให้สำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินแจ้งผลดำเนินการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) และผู้ร้องเรียนทราบต่อไป


อย่างไรก็ดี ผู้ร้องเรียนในฐานะเป็นผู้ดีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าว สามารถเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ หรือทาง ศอ.บต. ในฐานะผู้ดำเนินการต่อไป
กลุ่มประชาชนผู้สนับสนุน” เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ จ.สงขลา ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องการส่งจดหมายเพื่อให้ นายกรัฐมนตรี ชะลอการเดินหน้าของโครงการ”เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” มีคำวินิจฉัยจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งถือว่าประเด็นนี้จบแล้ว การที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อโครงการทั้ง 4 โครงการ ควรจะมีการเดินหน้าต่อไป หากประชาชนส่วนใหญ่ ตอบรับ เพราะเห็นว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ทั้งกับคนในพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะได้เร่งดำเนินการ หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่มีประโยชน์ เป็นปัญหาในเรื่องมลภาวะและสุขภาพ ก็จะไม่ต้องดำเนินการ พวกเราคนส่วนใหญ่ อย่ากให้ผู้ที่”เห็นต่าง” หรือ คัดค้าน โครงการดังกล่าว รวมร่วมแสดงความคิดเห็น แทนการ คัดค้าน หรือ พยายามที่จะให้ โครงการนี้ถูกสั่งให้ชะลอออกไปเรื่อยๆ เพราะไม่ใช่ทางออก และไม่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่และในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา