รับมือหน้าฝนเร่ง รื้อ ลอก ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วมขังหาดใหญ่

รับมือหน้าฝนเร่ง รื้อ ลอก ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วมขังหาดใหญ่

รับมือหน้าฝนเร่ง รื้อ ลอก ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วมขังหาดใหญ่

 


พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมรื้อ ลอก คู คลอง และรางระบายน้ำ เตรียมรับมือหน้าฝนที่กำลังจะถึงนี้ โดยมีนายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี นายนายยุทธชัย เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาว ทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำการลงพื้นที่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังพล เพื่อเปิดทางน้ำไหลจุดอ่อนน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่เนื่องจากท่อระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ มีความยาวมาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีการตั้งเป้าหมายดำเนินการ เพื่อให้ท่อระบายน้ำทุกแห่งและคลองทุกสายได้รับการดูแล หมุนเวียนไปในการล้างท่อระบายน้ำและขุดลอกคู คลอง โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 14 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ และล้างคราบไขมันในท่อระบายน้ำ รวมถึงขุดลอกคลอง เก็บขยะ และวัชพืช พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้พร้อมรับมือกับฤดูมรสุมในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ หากพบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกุญชร โทร 0 7420 000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา