สงขลานครินทร์ ลงนาม บ.แคนนาญา ปลูก ผลิต แปรรูป วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็น เวลา 10 ปี

สงขลานครินทร์ ลงนาม บ.แคนนาญา ปลูก ผลิต แปรรูป วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็น เวลา 10 ปี

สงขลานครินทร์ ลงนาม บ.แคนนาญา ปลูก ผลิต แปรรูป วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็น เวลา 10 ปี

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับบริษัท แคนนาญา จำกัด ร่วมมือศึกษา ปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ กัญชา มาตรฐานการผลิต ทดสอบและศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างถูกหลักวิชาการ พัฒนาแนวทางและจัดหาช่องทางสำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อรองรับการส่งออก ความร่วมมือนี้เป็นเวลา 10 ปี

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับคุณรชต จึงแย้มปิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แคนนาญา จำกัด โดยมี ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกัลจ์สุดา เขมนิจจารีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาญา จำกัด เป็นพยาน โดยมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ภก. อธิป สกุลเผือก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม


โดยขอบเขตความร่วมมือ มีดังนี้
1.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงการศึกษาและวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
2.ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินการกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล รวมถึงผลักดันองค์ความรู้ตามโครงการ ถ่ายทอดไปยังชุมชนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้แบบยั่งยืน และถูกต้องแก่ชุมชนท้องถิ่น
3.ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงอุตสาหกรรม เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ


4.ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการ
5.ทั้งสองฝ่ายตกลงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน

โดยทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย ของโครงการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเป็นสิทธิร่วมกันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทแคนนาญา จำกัด