นิพนธ์ เดินหน้า”ทำระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้” พร้อมใช้กลไกมหาดไทยขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

นิพนธ์ เดินหน้า”ทำระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้” พร้อมใช้กลไกมหาดไทยขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมอบนโยบายให้องค์การจัดการน้ำเสียร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต ในการแก้ปัญหาจัดการน้ำเสียจากการเจริญเติบโตของชุมชนย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของชุมชนนี้จะทำให้เกิดมลพิษหรือแหล่งดำเนินการน้ำเสียเช่นกัน

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย อีกทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ

ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินเพื่อช่วยในการประหยัดพื้นที่ก่อสร้าง และสามารถใช้พื้นที่บริเวณด้านบนให้เกิดประโยชน์ รองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนรวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นได้อย่างเหมาะสม โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย

เมื่อแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองมีคุณภาพน้ำที่ดี ไม่มีการเน่าเสีย จะส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตสุขอนามัยของเราทุกคนดีขึ้นด้วย
และต้องทำให้เห็นว่าน้ำเสียสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed