รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมยืนยันกรมชลประทานทุกหน่วยมีความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนของภาคใต้

สงขลา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมยืนยันกรมชลประทานทุกหน่วยมีความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนของภาคใต้

 

วันนี้(31ต.ค.63) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน , นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ และผู้เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา


ทั้งนี้ ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำหลากเป็นประจำ เนื่องจากบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว ส่วนบริเวณกลางน้ำมีเพียงฝายและประตูระบายน้ำ ประกอบกับด้านท้ายน้ำไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำคลองได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำด้านปลายคลองอีกด้วย


กรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่ บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองตลอดลำน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก รวมไปถึงการป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ช่วยเก็บกักน้ำด้านท้ายของคลองภูมี ก่อนไหลลงทะเลสาบ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย


ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะ2 กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.1 ให้ได้มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของแผนงานฯ สามารถระบายน้ำได้ เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร รวมถึง ตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำ และขุดลอกคูคลอง เพื่อรับมือในช่วงฤดูฝนของภาคใต้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed