นิพนธ์ ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ย้ำ ให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

นิพนธ์ ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ย้ำ ให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

 


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “โครงการเดินสำรวจฯ ที่ปล่อยแถวไปปฏิบัติงานในวันนี้ประกอบไปด้วย 2 โครงการ คือ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป้าหมาย 14,000 แปลง และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีเป้าหมาย 62,000 แปลง รวมเป้าหมายปี 63-64 จำนวน 76,000 แปลง ใน 50 จังหวัด ต้องได้มาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ”


ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ที่ดิน กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง เขตสามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว

มีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่มีการรังวัดไว้นานแล้ว รวมถึง ทำให้ทราบแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองได้ชัดเจน ซึ่งเป็นการลดปัญหากรณีพิพาทจากที่ดิน ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้


นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า “ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดิน เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่พี่น้องประชาชน”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

/////////////////////////////////

You may have missed