จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้ สงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการดำเนินงานสงขลา เมืองไมซ์ซิตี้  อย่างเป็นทางการ จังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุมได้ระดมความคิดทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา โดยได้เชิญ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ  ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บรรยาย โอกาส อุปสรรค และการปรับตัวภายใต้บริบทเมืองไมซ์ซิตี้  และการบรรยาย โครงการมหัศจรรย์ดอกไม้เรืองแสง  Amazing Flora Illumination Hat Yai ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลา

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลกรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลายกระดับไมซ์สงขลาให้ได้รับ การยอมรับในเวทีไมซ์นานานาชาติต่อไป
จังหวัดสงขลา มีห้องพัก ระดับ 3 ดาว จำนวน 107 แห่ง จำนวน  9,171 ห้อง  ห้องพัก ระดับ 4 ดาว 25 แห่ง 3,914 ห้อง มีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร 1,524,230 คน

ผลิตภัณฑ์มวลรวม241,701 ล้านบาท  ในปี2562 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย  4,617,282 คน  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 3,150,509 คน มีศักยภาพในการพัฒนา โดยมีท่าอากาศยาน และมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ที่ประชุมได้วางแผนงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยส่งเสริมการจัดประชุมองค์กร  ดึงงานประชุมวิชาการนานาชาติ  สร้างเส้นทางเพื่อเป็นรางวัล  ยกระดับงานแสดงสินค้า  สร้างจุดขายงานอีเวนต์

และดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานสาขาการจัดการไมซ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอแผนงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ในการผลักดันให้ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมสงขลาสู่เวทีการแข่งขันด้านตลาดไมซ์ ในระดับประเทศและต่างประเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ให้บริการ พัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะบุคลากร  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนยุค New Nomal  เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

You may have missed