กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพระบบการติดตามแบบองค์รวม

กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพระบบการติดตามแบบองค์รวม  ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพระบบการติดตามแบบองค์รวม โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายอำนวย ศรีระแก้ว. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พช.) นางอลิสรา มะแซ. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (วธ.) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าวันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ใช้ระยะเวลา 3 วันในกิจกรรมให้มีค่าที่สุดในการร่วมวางแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่ง ศอ.บต.เป็นกลไกสำคัญที่จะคลี่คลายความไม่สงบ จชต.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการที่จะนำพาภาคใต้ไปข้างหน้าด้วยการบูรณาการ เชื่อมโยง ประสานงานกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ วางแผนงานให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ปัญหาของแผนดินใต้ ตามแผนบูรณาการแผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป้าหมายในปี 2564

จะต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคคล คือ ผู้ยากจน ผู้ที่กลับจากประเทศมาเลเซียจากผลกระทบโรคโควิด-19 ผู้ที่จบการศึกษาในแต่ละปี และกลุ่มบุคคลเปราะบาง 11 ประเภท ซึ่งจะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาบุคคลให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ศอ.บต.จะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานเพื่อที่จะยุติความเหลื่อมล้ำให้ได้ จุดหมายปลายทางของภาคใต้คือ คุณภาพชีวิตประชาชนจะต้องดีขึ้นภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม


โดยในกิจกรรมมีการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนา จชต. การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศอ.บต. และความรู้ในการติดตามประเมินผล ตลอดจน การปฏิบัติถอดบทเรียนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง การเขียนแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆ อย่างเร่งด่วน


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed