​กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 

​กรมการศาสนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563  ​พร้อมจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม

​วันที่ 5 กันยายน 2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563

และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยมี พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ นาย สด แดงเอียด อธิบดีกรมศาสนา คุณ ศุภรดา เลิศอรรฆากร (ทาริกา ธิดาทิพย์)รับเข็มเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


​นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/งาน/โครงการของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วม บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมการศาสนาจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือก และเด็กเยาวชนที่ชนะการประกวด


​อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปีพุทธศักราช 2563 มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ ประกอบด้วย บรรพชิต คฤหัสถ์ และองค์กร จำนวน 160 ราย


กรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังสืบไป.


………………………….

You may have missed