สงขลา-นิพนธ์ ย้ำ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในการจัดการและการผลิต

สงขลา-นิพนธ์ ย้ำ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในการจัดการและการผลิต

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ในงานเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” ณ ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีนายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองอธิการบดีฝายกฎหมาย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการจัดโครงการ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้แทนธนาคาร SME Development Bank และผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

พร้อมกับเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ภายในบริเวณงาน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว่า ผมขอชื่นชม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งภายใต้กรอบความคิด ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระดับ SMEs โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถป็นผู้ประกอบการที่ทันกับโลกยุคสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ ลดต้นทุน เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ถูกหลักการ เพื่อให้รองรับกับยุคดิจิทัลและบริบททางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องให้ความสำคัญกับ SMEs เพราะถือเป็นฐานหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการส่งเสริม และช่วยเหลือจากผู้ที่มีหน้าที่หลัก และผู้ที่มีความสามารถมาร่วมกันทำงานอย่างเร่งด่วน ในการนี้ ทางสสว. มีนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ที่จะเข้ามาช่วยหนุน SMEs ของประเทศ โดยการเลือกหน่วยร่วมที่มีคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาร่วมดำเนินการในโครงการ ร่วมกับหน่วยร่วมธนาคารต่าง ๆ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคาร SME Development Bank ถือได้ว่าเป็นองคาพยพที่เหมาะสม และพร้อมทำงานให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ได้เป็นอย่างดี


ภายใต้คอนเช็ปต์งานปีนี้ “เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่” ฟังดูอาจจะทำง่าย แต่แท้จริงแล้วยาก แต่หากทำแล้วจะส่งผลที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในบ้านเรา ให้สามารถแข่งขันและปรับตัวได้รวดเร็วกับโลกธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ประกอบกับกิจกรรมรายละเอียดของการพัฒนาผู้ประกอบการนั้น ก็เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แนวความคิดจนถึงทดสอบตลาดจริง ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบถ้วน เพื่อการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการที่แท้จริง ผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ามาสู่รอบกิจกรรมนี้ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานแสดงสินค้าในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและขยายกิจการ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป รวมไปถึงต้องขอชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดโครงการ และธนาคารที่เป็นหน่วยร่วม ดำเนินการช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะต้องจัดงานกิจกรรมในสถานการณ์ New nomal แบบนี้ และขอชื่นชมทางหน่วยงานสสว. ที่ให้การสนับสนุนโครงการในลักษณะแบบนี้ จนก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นโครงการแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ผมขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้การเริ่มต้นกิจการของผู้ประกอบการใหม่ทุกท่าน ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ และให้งานแสดงสินค้าดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed