ศอ.บต. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานมาเลเซีย

ศอ.บต. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานมาเลเซีย

 


ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานมาเลเซีย โดยมี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนจาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวแทนกลุ่มแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้ร่วมประชุม ผ่าน video conference ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับที่มาของการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานในมาเลเซียจึงทำให้มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา กว่า 30,000 คน การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานยังมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขออนุญาตกลับเข้าไปทำงานใหม่และสามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าวจาก 6 เดือนเป็นรายปี และทำให้ขั้นตอน รวมถึงค่าใช้จ่ายลดลงเพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่ต้องกลับเข้าไปทำงานในมาเลเซียปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า วันนี้เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่ไปทำงานมาเลเซีย รวมทั้งกระบวนการที่จะทำให้ขั้นตอนการดำเนินการสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit โดยวันนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลและหารือถึงหนทางที่เป็นไปได้เพื่อ ศอ.บต. จะได้นำเสนอทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาหารือกับทางประเทศมาเลเซียเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed