นราธิวาส-จัดโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563

นราธิวาส-จัดโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563

 

ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งในวันนี้โดยมี นางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

 


ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคใต้ชายแดนโดยกลุ่มเป้าหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส


ด้านนางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 3 จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานีได้รับข้อมูลเพื่อที่ทำแผนในชุมชนตนเอง เพื่อครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด โดยร่วมมืออาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ม.ทักษิณ โดยมีการร้างการพัฒนาแผนชุมชนเพื่อสร้างแกนนำพัฒนาชุมชนตนเอง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

You may have missed