นายกฯมอบ“นิพนธ์” รับผิดชอบ สงขลา,นครศรีฯ ตามนโยบาย”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ส่วน 3 จังหวัดยังอยู่ในความดูแลของ “ทหาร”

นายกฯมอบ“นิพนธ์” รับผิดชอบ สงขลา,นครศรีฯ ตามนโยบาย”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ส่วน 3 จังหวัดยังอยู่ในความดูแลของ “ทหาร”

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 63 เรื่องมอบหมายรัฐมนตรีให้รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ปัญหา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยมาตรา 11 ( 6 ) แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆนั้น


ในส่วนของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ( มท. 2 ) ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลจังหวัดสงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 2 จังหวัดใหญ่ของภาคใต้ ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาความมั่นคง จากขบวนการแบ่งแยกดินแดนผู้รับผิดชอบคือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed