สงขลา-อำเภอสทิงพระขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานฉลอง วัดจะทิ้งพระ 1080 ปี””

สงขลา-อำเภอสทิงพระขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานฉลอง วัดจะทิ้งพระ 1080 ปี””

 


“วัดจะทิ้งพระ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดคู่เมืองสทิงพระ มาแต่โบราณ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” ต่อมาได้มีการเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “วัดจะทิ้งพระ”ตามตำนาน นางเลือดขาวกล่าวว่า เจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสทิงพาราณสี เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ วัดจะทิ้งพระห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระประมาณ 200 เมตร ภายในวัด มีโบราณสถาน ซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก วัดจะทิ้งพระ จะมีงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ เป็นประจำปีทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานฉลองวัดจะทิ้งพระ 1080 ปี สมโภชวัดจะทิ้งพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1080 ปี ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พิธีกวนข้าวมรุปายาส
วันที่ 6-7 กุมกาพันธ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคื
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พิธีสมโภชวัดจะทิ้งพระ และห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

You may have missed