งานประชุมระดับชาติ การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก

งานประชุมระดับชาติ การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก

 

วันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🙏 พระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก จะสวดสาธยายพระไตรปิฎก เพื่อเป็นสิริมงคลปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปจากแผ่นดินไทยโดยสวัสดีในช่วงเวลาที่ประชาชนคนไทย วิตกกังวลต่อโรคภัยไข้เจ็บจากโคโรนาไวรัส2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ติปิฏกสิกขาลัย จึงได้อาราธนาพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก มาสวดสาธยาย “รัตนสูตร” และ “โพชฌงคปริตร” อันเป็นคำสอนสำคัญจากพระไตรปิฎก เพื่อเป็นสิริมงคลอันมีพุทธานุภาพปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปจากประเทศไทยได้โดยสวัสดี ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยให้พระอานนท์สวดรัตนสูตรให้ชาวเมืองเวสาลีเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดและทุพภิกขภัยรุนแรง ทำให้สามารถปัดเป่าภัยทั้งหลายไปได้สำเร็จ


สำหรับโพชฌงคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่ออย่างนี้เพราะในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหาเถระที่อาพาธ พระองค์จึงทรงแสดงสัมโพชฌงค์ ทำให้มหาเถระสามารถหายจากโรคได้จึงเป็นที่นิยมสวดให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจเอาชนะโรคาพยาธิทั้งหลาย สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
พระมหาเถระ ๙ รูปนี้เป็นพระภิกษุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีคุณสมบัติพิเศษยิ่งเนื่องจากสามารถสอบผ่านหลักสูตรการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและยากที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยการสอบท่องจำปากเปล่าพระไตรปิฎกได้ทั้งชุด พระมหาเถระดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเป็น “พระผู้ทรงพระไตรปิฎก” หรือ “ติปิฏกธระ” นอกจากนี้ยังเข้าใจเนื้อหาได้แจ่มแจ้งสามารถเชื่อมโยงไปหาคัมภีร์อื่นๆ ได้ทะลุปรุโปร่ง อีกทั้งยังสามารถแสดงธรรมที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจได้ จึงเรียกว่า “ติปิฏกโกวิทะ” (ผู้แตกฉานพระไตรปิฎก) เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่หาพบในโลกได้ยากยิ่ง

นับตั้งแต่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปิดหลักสูตรนี้มาได้ประมาณ ๗๐ ปี มีพระภิกษุชาวเมียนมาที่สอบผ่านจำนวนทั้งสิ้นเพียง ๑๔ รูป ในจำนวนนี้ มีพระภิกษุที่มรณภาพแล้ว ๔ รูป คงเหลือ ๑๐ รูป ในวันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ ใน ๑๐ รูปจะเดินทางมาประกอบพิธีที่หอประชุมจุฬาฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ของไทย ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ได้หันมาศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง
(ปัจจุบันมีพระภิกษุไทยรูปแรกที่เริ่มเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกได้ ครึ่งปิฎก แล้ว โดยติปิฏกสิกขาลัยได้ตั้งเป้าให้มีพระภิกษุสามเณรไทย เป็น ผู้ทรงพระไตรปิฎกได้ หนึ่งปิฎก “เอกปิฏกธระ” ก่อนปี ๒๕๖๙ และเป็น “ติปิฏกธระ” ได้สำเร็จ ก่อนปี ๒๖๐๐ )
จีงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาสักการะบูชา ร่วมฟังสวดและฟังคำสอนจากพระมหาเถระผู้ทรงและแตกฉานพระไตรปิฎกอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและเป็นการร่วมสร้างบุญกุศลกับบุคคลผู้มีบุญญาบารมีสูงยิ่งอันหาพบได้ยากในโลก
เนื่องในเทศกาลสัปดาห์มาฆบูชา ๒๕๖๓ วาระครบรอบ ๗๒ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา และวาระ ๒๕๐ ปีแห่งการฟื้นฟูพระไตรปิฎกสยาม

ติปิฏกสิกขาลัย, หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีต่างๆ ขอเชิญท่านร่วมงานระดับชาติ “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก” ซึ่งประกอบด้วย ๒ งานย่อย
งานภาคเข้า
(๑) การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “#การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกในนานาประเทศ”
วันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานภาคบ่าย
(๒) การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนาโดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก
วันเสาร์ที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ:


(๑) ท่านสามารถเข้าร่วมงานใดงานหนึ่งได้หรือทั้งสองงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(๒) การลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ เต็มแล้ว จึงเหลือเฉพาะการลงทะเบียนหน้างาน (มีที่นั่งจำกัด)
(๓) โปรดแต่งกายสุภาพ: ผู้หญิงสวมกระโปรงหรือผ้าซิ่น
(๔) ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่
– เพจ พุทธชยันตี BuddhaJayanti
https://m.facebook.com/BuddhaJayanti/
– เพจ Chulalongkorn Univerity
https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/
– เพจ วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

 

 

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed