สระแก้ว-น้ำใจชาวสระแก้ว ร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีฐานะยากจน (ชมคลิป)

สระแก้ว-น้ำใจชาวสระแก้ว ร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีฐานะยากจน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5_3vF9eofR4[/embedyt]

*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันนี้ ณ ณ บ้านเลขที่ ๔๖๔ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ รอง ผบก.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.กันต์รพี ชลนิติ ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ นางสุณี รักซ้อน นายก อบต.วังใหม่ นายชำนาญ เตียวสวัสดิ์ กำนันตำบลวังใหม่ ทหาร ตำรวจ ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบให้ นายแสวง สุทธิหา อายุ 84 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยตนเองได้ พร้อมกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง


*****นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ กล่าวว่า ในการซ่อมแขมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและพิธีมอบบ้านให้ นายแสวง สุทธิหา อายุ 84 ปี ตาม “โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม สภาของบ้านไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สามารถป้องกันแสงแดด ลม ฝน และสัตว์มีพิษต่างๆได้ ซึ่งในโอกาสนี้ได้พร้อมใจร่วมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการอำเภอวังสมบูรณ์และในส่วนราชการอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๆทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอรับความช่วยเหลือในการดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยที่เสียหาย ชำรุดทรุดโทรม เพื่อมุ่งหวังให้ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อม ที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของ พี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือ บรรเทาความเดือดร้อนร่วมกัน สำหรับกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบน ๑๐ หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ นายแสวง สุทธิหา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่มกันบริจาคเงินให้กับกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว และมาร่มกันปรับปรุงชอมแซมให้กับนายแสวง สุทธิหา ในครั้งนี้


*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ นายแสวง สุทธิหา ตามโครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง ในวันนี้ สืบเนื่องจากที่ผมได้มีโอกาสออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา เพื่อนำกองทุนเงิน๑๐ บาท ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง รับทราบการขอรับความช่วยเหลือจากส่วนอำเภอวังสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือในการดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ เกี่ยวกับที่อยู่ อาศัยซึ่งมีสภาพเสียหายชำรุดทรุดโทรม สภาพของบ้านไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สามารถป้องกัน แดด ลม ฝน และสัตว์มีพิษต่างๆ ได้ เพื่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ และ ผู้ยากไร้ โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยที่เสียหาย ชำรุดทรุดโทรม เพื่อมุ่งหวังให้ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ยากไร้ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือ บรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งสภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว จังหวัดสระแก้วได้ทำโครงการเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการและมีฐานะยากจน ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้ไปรวมกับ กาชาดจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สมศักดิ์ สารการ , สีรีการ วีระยุทธ สารการ รายงาน

You may have missed