ศอ.บต. ร่วมกับกรมเจ้าท่าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. ร่วมกับกรมเจ้าท่าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆในพื้นที่ จชต.

 


ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะ ในโอกาสประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจของกรมเจ้าท่า โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในส่วนของทิศทางการพัฒนาภาคใต้โดยรวม ศอ.บต. ได้มีการปักหมุดเมืองต้นแบบไว้ 3 แห่ง ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มีการผลักดันให้เกิดเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เพื่อเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดการสร้างงานและการผลิตอุตสาหกรรมทั้งระบบ ที่สำคัญคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขนส่งท่าเรือน้ำลึก เพื่อเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ รวมทั้งเชื่อมต่อเศรษฐกิจ ฐานรากของประชาชนให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้วงจรการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม


อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและหารือในประเด็นต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมรองรับระบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชน สังคม ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed