กระทรวงการท่องเที่ยวฯเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ( อสก.) จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 รุ่น 671 คน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ( อสก.) จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 รุ่น 671 คน

 

วันนี้(ที่ 14) ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ( อสก.) จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดขึ้น จำนวน 3 รุ่นละ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 14 – 19 มกราคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯตามโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 671 คน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดอบรม สำหรับการอบรมฯในรุ่นที่ 1 นั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 235 คน โดยมี ดร.สันติ ป่าหวย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย


********สำหรับการอบรม.o ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาลัยบูรพา ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ( อสก.) จังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ จะเป็นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำไปไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

You may have missed