ศอ.บต.ต้อนรับอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.ต้อนรับอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 

ที่ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับนายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต และคณะในหลายประเด็น โดยเฉพาะโครงการที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ความคืบหน้าของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ และการส่งเสริมบทบาทสตรีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสำคัญ ในการสร้างพื้นที่สันติสุขใน จชต. ด้วย


โดยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ทุกงานที่ ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนล้วนเป็นงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมั่นคงในฐานราก ด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างความเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้มีความก้าวกระโดดในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยังร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศึกษางานวิจัยเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ในส่วนการขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศได้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จนนำมาสู่ความร่วมมือในด้าน ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย


ด้าน นายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมาเยือนในพื้นที่ เพราะมั่นใจในความปลอดภัย และเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม น่าประทับใจและมีสิ่งดึงดูดต่างๆให้มาท่องเที่ยวอีกมาก
อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยคณะอุปทูตฯ ได้แสดงความเชื่อมั่นในเชิงบวกถึงแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.บต. และภาครัฐในพื้นที่ โดยเชื่อว่าหากภาครัฐมีความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริง และสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed