เชียงใหม่-คณะพยาบาล มช. เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 ประเด็น Global Transformation and Disruptive Innovation (ชมคลิป)

เชียงใหม่-คณะพยาบาล มช. เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 ประเด็น Global Transformation and Disruptive Innovation

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yQJYE6z6mpo[/embedyt]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) เรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation พิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน การประชุมวิชาการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การประชุมวิชาการการพยาบาลเอเชียตะวันออก (The East Asian Forum of Nursing Scholars) ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 23 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีจัดจากสมาชิกจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 1,300 คน จาก 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เกาหลีเหนือ สวีเดน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตุรกี หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและ ไทย (แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ 900 คน และคนไทย 300 คน)

ประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาปริญญาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และ การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันในประเด็น Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้ และ วิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ตลอดระยะเวลา 2 วัน กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การบรรยายพิเศษ และ การอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ปากีสถาน ตลอดจนประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ

การอภิปรายนั้น แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1. Achieving a Doctoral Through Qualitative / Quantitative Research
2. Becoming a Scholar: Doctoral Students’ Pathway to Success
3. Achieving a Doctoral Through Mixed Methods/Combined Research
โดยผู้ร่วมอภิปรายมีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายสาขาวิชาชีพทางด้านการพยาบาล จำนวน 25 คน จากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ National Taiwan University, National University of Singapore, Tokyo Women’s Medical University, Chiang Mai University, Hong Kong Polytechnic University, Johns Hopkins University และ Kansai Medical University


นอกจากนี้ได้จัดประชุมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่ออภิปรายหารือในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันและกิจกรรมเครือข่ายรวมถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ” และในหัวข้อ “การสนับสนุนความก้าวหน้าของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอกนานาชาติในยุคของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก : การแลกเปลี่ยนมุมมองและกรณีศึกษา” โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลายประเทศ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 730 เรื่อง (Oral Presentation 187 เรื่อง และ Poster Presentation 543 เรื่อง)

รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เลือกชมกิจกรรมและความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [Thailand Convention & Exhibition Bureau] (TCEB)

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

You may have missed