“ลำพูน” เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563

“ลำพูน” เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563

 

เมื่อวันที่ 03 ม.ค.2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. มูลนิธิพุทไธสวรรย์(เชียงใหม่) จุด อ.ลี้ จ.ลำพูน มอบหมายให้ พธ.ช.ม. 056 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และ ร่วมรับชมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานและพธปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจว.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูนเป็นประธานฯ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ , นายอำเภอ 8 อำเภอ(เมือง , ป่าซาง , บ้านโฮ่ง , บ้านธิ , แม่ทา , ลี้ , ทุ่งหัวช้าง , เวียงหนองล่อง) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , องค์กรเอกชน รวมประมาณ 50 คน ..

เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ของ จว.ลำพูน รวมทั้งมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยภาพรวมให้มีการถอดบทเรียน สรุปมาตรการรายละเอียดที่ได้ออกเป็นมาตรการสั่งการ จำนวนที่ปฏิบัติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อสังเกตแต่ละจุด รวบรวมปัญหาอุปสรรค กำหนดแนวทางตามมาตรการต่างๆ และให้ปรับปรุงเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้พัฒนาด่านชุมชนให้เป็นด่านที่มีชีวิต เป็นด่านที่มีคุณภาพ และเป็นด่านอัจฉริยะ

นายชาคร ณ ลำปาง รก.หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จ.ลำพูน เปิดเผยว่า จ.ลำพูน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 50 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด

7 จังหวัดของประเทศไทย ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ในกรณีช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย จ.ตราด , จ.พะเยา , จ.ภูเก็ต , จ.แม่ฮ่องสอน , จ.ยะลา , จ.สตูล และ จ.ลำพูน

สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ดืื่มแอลกอฮอล์เมาสุรา , ตัดหน้ากระชั้นชิด , สภาพความไม่พร้อมของรถรถและสภาพถนน และทัศนวิสัยไม่ดี ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยในวันที่ 2 ม.ค. 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 5 ครั้ง พื้นที่ประสบเหตุได้แก่ อ.เมืองลำพูน 3 ครั้ง, อ.บ้านโฮ่ง 1 ครั้ง และ อ.ลี้ 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย แบ่งเป็นชาย 3 ราย หญิง 2 ราย

นอกจากนี้ จุดตรวจร่วม , ด่านชุมชน ได้เรียกตรวจตามมาตราการ 10 รสขม. ยอดสะสม 7 วัน มีการเรียกตรวจ จำนวน 43,388 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินเป็นคดี จำนวน 5,064 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.67 โดยการกระทำผิดสูงสุดได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,998 คดี, ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ 1,310 คดี และขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกำหนด 820 คดี ตามลำดับ..นายชาคร เปิดเผยในที่สุด


____________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

You may have missed